Seminarier:

Enimeos har några seminarier som erbjuds våra kunder. Seminarierna går även att få på engelska. Seminarierna är:

Att införa RUP, ett praktikfall: Ett seminarium som beskriver hur vi införde RUP i en utvecklingsorganisation. Organisationen hade försökt tidigare men inte lyckats. Insikten fanns att vissa roller var extra viktiga vid införandet av RUP. Seminariet tar upp följande:
- Vilka roller är viktiga för att få ett projekt att lyckas med RUP.
- Vilka forum är viktiga.
- Hur vi jobbade med riskhantering.
- Vilka genvägar tog vi, vilka straffade sig/vilka fungerade.
- Hur ett sekundärt användningsfall kan få största påverkan på projektet.
- Hur kan man införa RUP när beställaren inte använder processen.
Seminarielängd: 1,5 timmar.

Att anpassa och plocka godbitarna ur RUP/XP/Scrum: Seminariet tar upp olika aspekter av RUP/XP/Scrum och visar på olika sätt att anpassa och utnyttja processerna. Detta sker i diskussioner med deltagarna och med deras nuvarande process som utgångspunkt. Detta är ett interaktivt seminarium där deltagarna förutsätts vara aktiva, diskutera, ifrågasätta och tänka. Målet är att välja vilka delar ur RUP/XP/Scrum som är lämpliga att införa i deltagarnas organisation samt hur man gör detta. Seminariet ges endast för en kund i taget för att fokusera på kundens egen process, organisation, projektmodell samt styrmodell. Seminariet är på 1 dag men kräver en dag av förberedelse för seminariehållaren. Seminarielängd: 1 dag.

Hur man leder kravfångstworkshops: En väldigt rolig övning, troligen helt unik. Målet är att öva på att leda en grupp av användare och systemutvecklare när de skall hitta aktörer och användningsfall. Det är en ganska vanlig arbetsuppgift för en processansvarig. Klassiskt sett har man fått lära sig detta den hårda vägen. För att göra det lättare att komma in i rollen och förstå vad det innebär att leda en workshop simulerar vi miljön av ett projekt under uppstart med ett rollspel. Deltagarna får spela rollerna av olika personer i projektet, alla får prova på att vara processansvarig som skall föra modelleringssessionen framåt. Rollspelet är mycket uppskattat. Seminarielängd: 4 timmar.

Antipatterns - hur man analyserar modeller: Ofta råkar man ut för att kunden har skapat en modell som man som metodkonsult inte är speciellt nöjd med. Vad är det som är fel? Det kan vara svårt att sätta fingret på felet. Antipatterns är ett sätt att strukturera. Att känna igen felen och att ha en verktygslåda med åtgärder att ta till. Det är som att navigera i skärgården med båt. När man seglar på djupt vatten i farleden och allt är ok är det enkelt. Till detta finns det många bra exempel som visar hur det skall se ut. Men var går gränsen? När riskerar man att gå på grund? Det svåra med navigering är att inse att man är ur kurs, och att göra detta innan man gått på grund. Om man vet hur man kommer rätt och hittar tillbaka, då kan man navigera. Detta är idéen med antipatterns. Att inse att man kanske är fel ute med en modell - och hur man tar sin modell och projekt tillbaka till farleden.

Seminariet består av två presentationsdelar och tre övningar på att studera modeller som inte är riktigt bra. Övningarna går ut på att hitta tillbaka till bra lösningar. Diskussionerna efteråt går dels ut på vad som är bra men också på hur man ställer om kursen på projektet. Hur man påverkar projektledare och deltagare att välja en annan lösning. Seminarielängd: 4 timmar.

SIS - Systems of interconnected systems: En påbyggnad till RUP. Det är ett sätt att kunna modellera stora system som består av flera samverkande system. Det är ofta nödvändigt att utnyttja denna teori i stora tekniska system som utan denna betraktelsegrund blir mycket svårhanterliga. I senare utgåvor av RUP finns ett "white paper" om SIS. Det saknas dock praktisk erfarenhet och exempel på hur man använder SIS. Inga grundkurser i RUP eller Användningsfall tar upp SIS. Därför kan det vara av vikt för en metodkonsult att kunna både teorin och hur man tillämpar den. Samt vilken typ av problem den är tillämplig på. Som alla teorier så har SIS ett antal fallgropar.

Seminariet lära dig SIS och problemlösning med SIS där vi går igenom teorin genom att öva på problemlösning. Studera hur olika angreppssätt ger olika lösningar. Christian Ehrenborgs praktiska erfarenhet visar på att denna teori fungerar olika i kravfångst och i analys! Detta är mycket viktigt att förstå om man vill kunna tillämpa SIS på fältet. Seminarielängd: 4 timmar.

Hemsida www.enimeos.se